POCZĄTKI (2017)

Pierw­sze pol­sko-chiń­ske warsz­ta­ty muzycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży odby­ły się w lip­cu 2017 roku w Radzie­jo­wi­cach k. War­sza­wy. Gości­li­śmy uta­len­to­wa­nych wio­lon­cze­li­stów ze szko­ły pod­sta­wo­wej Zhong Guan Cun z Peki­nu oraz uczniów szko­ły śred­niej przy Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym w Peki­nie, pod­opiecz­nych wybit­ne­go peda­go­ga, pro­fe­so­ra Liu Jun.
Orkie­stra dzia­ła­ją­ca przy Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym od 20 lat wspie­ra­na jest przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry ChRL, o suk­ce­sach jej wycho­wan­ków gło­śno jest w całych Chi­nach. Orkie­strze nie­ob­ce są festi­wa­le i kon­kur­sy na całym świe­cie, współ­pra­cu­je z ośrod­ka­mi w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Euro­pie. Rów­nież wspo­mnia­na orkie­stra przy szko­le pod­sta­wo­wej w Zhong Guan Cun cie­szy się bar­dzo dobrą opi­nią, cze­go dowo­dem jest pierw­sze miej­sce wśród orkiestr dzia­ła­ją­cych przy szko­łach pod­sta­wo­wych w Peki­nie zdo­by­te w 2018 roku.
W trwa­ją­cych 7 dni zaję­ciach, udział bra­ły dzie­ci i mło­dzież w prze­dzia­le wie­ku 8–16 lat (łącz­nie 20 osób). Oprócz lek­cji indy­wi­du­al­nych, mło­dzi adep­ci muzy­ki uczest­ni­czy­li w zaję­ciach z akom­pa­nia­men­tem, lek­cjach w zespo­le wio­lon­cze­lo­wym, zaję­ciach z ryt­mi­ki, inter­pre­ta­cji muzy­ki poprzez taniec oraz eks­pre­sji rysun­kiem pod­czas słu­cha­nia muzy­ki. Zaję­cia z eks­pre­sji pro­wa­dzo­ne były przez zna­mie­ni­te­go peda­go­ga, Józe­fa Wil­ko­nia. Rów­nież muzycz­ne warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne były przez uzna­nych edu­ka­to­rów, w tym mię­dzy inny­mi wykła­dow­ców Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie.
Dodat­ko­wo, w celu zapo­zna­nia uczest­ni­ków z kul­tu­rą, ludo­wo­ścią i śro­do­wi­skiem, w któ­rym wyrósł i przez pewien okres cza­su two­rzył naj­wy­bit­niej­szy pol­ski kom­po­zy­tor, Fry­de­ryk Cho­pin, zor­ga­ni­zo­wa­no wyjaz­dy „śla­da­mi Cho­pi­na” do Żela­zo­wej Woli, War­sza­wy oraz San­nik.

EWOLUCJA (2018)

Rok póź­niej (2018) gości­li­śmy uczest­ni­ków na warsz­ta­tach łączą­cych chiń­skich pod­opiecz­nych z pol­ski­mi ucznia­mi. Roz­sze­rzo­ny został tak­że wachlarz instru­men­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w ramach zajęć o skrzyp­ce i altów­ki. Na potrze­by zajęć stwo­rzy­li­śmy mie­sza­ną pol­sko-chiń­ską orkie­strę, trio, kwar­tet oraz zespo­ły zło­żo­ne z grup instru­men­tów.
Sta­ra­jąc się prze­my­cać jak naj­wię­cej ele­men­tów pol­skiej kul­tu­ry, do pro­gra­mu zajęć doda­no naukę pol­skich tań­ców ludo­wych, szcze­gól­ny nacisk kła­dąc na więk­szą ilość zajęć gru­po­wych łączą­cych dzie­ci i mło­dzież z dwóch krań­ców świa­ta i odmien­nych kul­tur. Pod­opiecz­ni mie­li oka­zję pra­co­wać w gru­pie, słu­chać się nawza­jem, czer­pać z muzy­kal­no­ści i doświad­cze­nia stu­den­tek Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na oraz Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy. Pol­ska mło­dzież w prak­ty­ce ujrza­ła chiń­skie odda­nie pra­cy i dys­cy­pli­nie. To wyjąt­ko­we doświad­cze­nie dostar­czy­ło wie­le muzycz­nych, jak i poza­mu­zycz­nych, war­to­ści, tak pol­skim jak i chiń­skim uczest­ni­kom zajęć.
Całość zakoń­czył galo­wy kon­cert w sali Pała­cu w Radzie­jo­wi­cach. Jeden z uczest­ni­ków miał moż­li­wość pre­zen­ta­cji swe­go kunsz­tu pod­czas wystę­pu kla­sy prof. Ryszar­da Kar­czy­kow­skie­go, dyry­go­wał maestro Jerzy Kisie­lew­ski. 

WYZWANIA TERAŹNIEJSZOŚCI (2019)

Powyż­sze doświad­cze­nia zain­spi­ro­wa­ły pomy­sło­daw­czy­nię, Moni­kę Kar­piń­ską, do orga­ni­za­cji cyklicz­nych warsz­ta­tów pol­sko-chiń­skich uwzględ­nia­ją­cych więk­szą licz­bę kon­cer­tów oraz moż­li­wość pre­zen­ta­cji wybit­nie uzdol­nio­nych mło­dych muzy­ków z oby­dwu państw szer­sze­mu gro­nu odbior­ców. Natu­ral­nym kro­kiem wyda­je się też udział pro­fe­so­rów z innych państw niż Pol­ska. Oprócz lek­cji indy­wi­du­al­nych, akom­pa­nia­men­tu, gry w zespo­le oraz w mię­dzy­na­ro­do­wej orkie­strze, pro­gram warsz­ta­tów wzbo­ga­ci­ły­by tak­że roz­bu­do­wa­ne warsz­ta­ty tanecz­ne.
Na rok 2019 pla­no­wa­ne jest ponad­to prze­pro­wa­dze­nie sze­re­gu zajęć inte­gru­ją­cych dzie­ci i mło­dzież oby­dwu kra­jów. Pro­wa­dze­nie ich w języ­ku angiel­skim (z udzia­łem tzw. nati­ve spe­akers) stwo­rzy­ło­by szan­sę zawar­cia zna­jo­mo­ści, roz­mo­wy we wspól­nym (angiel­skim) języ­ku, wza­jem­ne­go pozna­nia kul­tur, a przede wszyst­kim zbu­do­wa­nia wię­zi w języ­ku zna­nym wszyst­kim na całym świe­cie – MUZYCE. Pozna­wa­nie pol­skiej kul­tu­ry, tra­dy­cji, sztu­ki, ale rów­nież zapo­zna­nie się z kul­tu­rą Chin jest naj­bar­dziej owoc­ne pod­czas wspól­nych zabaw, zajęć, a przede wszyst­kim — wspól­ne­go muzy­ko­wa­nia uczest­ni­ków.
Oczy­wi­ście muzy­ko­wa­nia przez wiel­kie M, w skład kadry pro­wa­dzą­cej wcho­dzą bowiem wybit­ni pro­fe­so­ro­wie i peda­go­dzy szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, jak i wyż­szych uczel­ni arty­stycz­nych. W gro­nie pro­fe­so­rów pro­wa­dzą­cych tego­rocz­ne warsz­ta­ty są mię­dzy inny­mi: prof. Tomasz Strahl (dzie­kan wydzia­łu instru­men­tal­ne­go UMFC), prof. Doro­ta Sapie­cha-Sro­czyń­ska (UMFC), Anna Ski­biń­ska-Hapo­niuk (Zespół szkół muzycz­nych im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go), Kata­rzy­na Bąkow­ska (Aka­de­mia Muzycz­na w Byd­gosz­czy), prof. Jolan­ta Kuku­ła Kop­czyń­ska (Aka­de­mia Muzycz­na w Łodzi) czy Joan­na Przy­byl­ska (Aka­de­mia Muzycz­na w Düs­sel­dor­fie).
Nie­zwy­kłe zain­te­re­so­wa­nie pro­jek­tem, kolej­ne zapy­ta­nia z Pań­stwa Środ­ka o moż­li­wość wystę­pów w mię­dzy­na­ro­do­wej orkie­strze nie­uchron­nie pro­wa­dzą pro­jekt w kie­run­ku stwo­rze­nia festi­wa­lu mię­dzy­na­ro­do­wych mie­sza­nych orkiestr dzie­cię­cych z moż­li­wo­ścią orga­ni­zo­wa­nia naj­lep­szym zespo­łom tras kon­cer­to­wych po Pol­sce i Euro­pie. 

Patron medial­ny