REGULAMIN UCZESTNICTWA
W POLSKO-CHIŃSKICH WARSZTATACH
MUZYCZNYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

RADZIEJOWICE 5–13.08.2019

I. OPIS WARSZTATÓW

  1. Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest: Moni­ka Kar­piń­ska, w‑ce pre­zes Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su
  2. Celem warsz­ta­tów jest:
 • dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści w zakre­sie gry na instru­men­tach smycz­ko­wych pod­czas zajęć indy­wi­du­al­nych, zespo­ło­wych i orkie­stro­wych;
 • moż­li­wość spo­tka­nia i wymia­ny doświad­czeń dzie­ci i mło­dzie­ży z Chin i Pol­ski;
 • inte­gra­cja pol­skie­go i chiń­skie­go śro­do­wi­ska
  1. Uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów mogą być ucznio­wie i absol­wen­ci szkół muzycz­nych I‑ego i II-ego stop­nia oraz poza­mu­zycz­nych. Orga­ni­za­tor zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę nad uczest­ni­ka­mi kur­su w peł­nym wymia­rze
  2. Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach:
 • skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la
 • zespo­ły kame­ral­ne
 • orkie­stra smycz­ko­wa
 • warsz­ta­ty tanecz­ne
 • inte­gra­cyj­ne gry i zaba­wy języ­ko­we (angielski/chiński).

Dla każ­de­go z uczest­ni­ków prze­wi­dzia­nych jest 5 indy­wi­du­al­nych lek­cji instru­men­tu po 45 min każ­da oraz 2 lek­cje z akom­pa­nia­men­tem po 30 min. każ­da oraz codzien­ne zaję­cia orkie­stro­we, warsz­ta­ty tanecz­ne i zaję­cia inte­gra­cyj­ne.

 1. Zaję­cia będą pro­wa­dzo­ne przez:

kla­sy instru­men­tów;

 • skrzyp­ce — Mag­da­le­na Spe­cjał
 • altów­ka — prof. Doro­ta Sro­czyń­ska, prof. Ewa Guzow­ska
 • wio­lon­cze­la — prof. Tomasz Strahl, Anna Ski­biń­ska-Hapo­niuk

akom­pa­nia­ment
prof. Joan­na Przy­byl­ska, Kata­rzy­na Mościc­ka, Fran­ci­szek Jasio­now­ski

orkiestra/zespoły kame­ral­ne
Wik­tor Gri­bow­ski

zaję­cia tanecz­ne
Elż­bie­ta i Łukasz Gru­ziel

zaję­cia języ­ko­we
Domi­nik i Anto­ni Harold

opie­ka wycho­waw­cza
Fau­sty­na Gałąz­ka, Aga­ta Kry­stek

II. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Orga­ni­za­tor zapew­nia noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (śnia­da­nie, obiad, kola­cja) w poko­jach 2 i 3‑os. w Wil­li Szwaj­car­skiej w zespo­le pała­co­wym w Radzie­jo­wi­cach
  Adres
  :
  Dom Pra­cy Twór­czej w Radzie­jo­wi­cach,
  H. Sien­kie­wi­cza 4,
  96–325 Radzie­jo­wi­ce,
  stro­na www ośrod­ka: http://palacradziejowice.pl/
 1. Zaję­cia, kon­cer­ty i zaba­wy inte­gra­cyj­ne odby­wać się będą na tere­nie w.
 2. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne będą do 10 lip­ca 2019. Licz­ba miejsc na warsz­ta­tach jest ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. W celu zgło­sze­nia nale­ży wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie inter­ne­to­wej warsz­ta­tów, a po otrzy­ma­niu potwier­dze­nia uczest­nic­twa dostar­czyć na warsz­ta­ty pod­pi­sa­ną Dekla­ra­cję uczest­nic­twa. Zgła­sza­ją­cy otrzy­ma potwier­dze­nie przy­ję­cia zgło­sze­nia dro­gą mailo­wą.
  Kon­takt: Moni­ka Kar­piń­ska, karpinska@pchrb.pl +48 695282425
 3. Odpłat­ność za warsz­ta­ty z zakwa­te­ro­wa­niem i peł­nym wyży­wie­niem wyno­si 1740 PLN i podzie­lo­na jest na dwie raty:
  I rata: bez­zwrot­na zalicz­ka w wyso­ko­ści 300 PLN, płat­na w momen­cie wysła­nia zgło­sze­nia, II rata 1440 PLN płat­na do 30 lip­ca 2019
  Płat­no­ści nale­ży doko­ny­wać na nr kon­ta:
  56 1090 1694 0000 0001 2283 4037
  Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su
  02–656 War­sza­wa, ul. Ksa­we­rów 3, KRS 0000480337, NIP 1132871471
  tytu­łem: imię i nazwi­sko uczest­ni­ka, instru­ment, Radzie­jo­wi­ce
  Poda­ny numer kon­ta słu­ży wyłącz­nie do ure­gu­lo­wa­nia należ­no­ści za uczest­nic­two w warsz­ta­tach.
 4. W sytu­acji, kie­dy orga­ni­za­tor będzie zmu­szo­ny odwo­łać warsz­ta­ty, uczest­nik otrzy­ma zwrot peł­nej kwo­ty wpła­co­nej na rzecz orga­ni­za­to­ra. Opła­ta za warsz­ta­ty nie pod­le­ga zwro­to­wi, jeśli­by mia­ło to nastą­pić z przy­czyn leżą­cych po stro­nie uczest­ni­ka. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach loso­wych skut­ku­ją­cych rezy­gna­cją z kur­su, każ­dy przy­pa­dek roz­pa­trzy­my indy­wi­du­al­nie. Brak wpłat we wska­za­nych ter­mi­nach ozna­cza rezy­gna­cję z
 5. Każ­dy uczest­nik Pol­sko-Chiń­skich Warsz­ta­tów Muzycz­nych powi­nien posia­dać wła­sną ochro­nę ubez­pie­cze­nio­wą NNW waż­ną w okre­sie trwa­nia warsz­ta­tów.
 6. Na warsz­ta­ty nale­ży zabrać wła­sny instru­ment, pul­pit oraz strój
 7. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do foto­gra­fo­wa­nia i reje­stro­wa­nia zajęć i kon­cer­tów uczest­ni­ków warsz­ta­tów oraz do roz­po­wszech­nia­nia tych mate­ria­łów słu­żą­cych pro­mo­cji warsz­ta­tów bez żad­nych zobo­wią­zań finan­so­wych w sto­sun­ku do uczest­ni­ków. Zgło­sze­nie na warsz­ta­ty ozna­cza zgo­dę na powyż­sze.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPOLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu uczest­nic­twa w Pol­sko-Chiń­skich Warsz­ta­tach Muzycz­nych koniecz­ne jest poda­nie danych oso­bo­wych uczest­ni­ka, jak i opie­ku­na prawnego/rodzica. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celach zwią­za­nych z uczest­nic­twem w warsz­ta­tach, roz­li­cze­niem udzia­łu w warsz­ta­tach, w celach spra­woz­daw­czych, jak rów­nież w celach mar­ke­tin­gu usług wła­snych. Dane mogą być udo­stęp­nia­ne jedy­nie pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa. Przy­słu­gu­je Panu/Pani pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia, mody­fi­ka­cji, zmia­ny lub żąda­nia ich usu­nię­cia. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do reali­za­cji celów i uczest­nic­twa w warsz­ta­tach.
 2. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że:

a. Dane Admi­ni­stra­to­ra:
Admi­ni­stra­to­ra­mi Pań­stwa danych oso­bo­wych, czy­li pod­mio­ta­mi decy­du­ją­cy­mi o tym, jak będą wyko­rzy­sty­wa­ne dane oso­bo­we jest:
Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su,
02–656 War­sza­wa,
ul. Ksa­we­rów 3,
KRS 0000480337,
NIP 1132871471

b. Dane kon­tak­to­we:
Jeże­li chcie­li­by Pań­stwo uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat spo­so­bu prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych przez Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su, 02–656 War­sza­wa, ul. Ksa­we­rów 3, KRS 0000480337, NIP 1132871471, pro­si­my o kon­takt z nami pod adre­sem mailo­wym: monika.karpinska@pchrb.pl

c. Cele i pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych:
Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su, 02–656 War­sza­wa, ul. Ksa­we­rów 3, KRS 0000480337, NIP 1132871471 mogą prze­twa­rzać Pań­stwa dane, ponie­waż są one nie­zbęd­ne do prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów.
Pań­stwa dane mogą być tak­że prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie nasze­go uza­sad­nio­ne­go inte­re­su oraz na pod­sta­wie speł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych przez Orga­ni­za­to­ra (w celach np. roz­li­cze­nio­wych, mar­ke­tin­gu usług wła­snych, w mailin­gu do następ­nej edy­cji warsz­ta­tów).

d. Odbior­cy danych oso­bo­wych:
Dostęp do Pań­stwa danych oso­bo­wych będzie przy­słu­gi­wał upo­waż­nio­nym pra­cow­ni­kom Pol­sko- Chiń­ska Rada Biz­ne­su, 02–656 War­sza­wa, ul. Ksa­we­rów 3, KRS 0000480337, NIP 1132871471, admi­ni­stra­to­rom sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, któ­rzy świad­czą na naszą rzecz usłu­gi infor­ma­tycz­ne w koniecz­nym zakre­sie oraz pod­mio­tom świad­czą­cym na naszą rzecz usłu­gi księ­go­wo – podat­ko­we. Dane oso­bo­we nie będą udo­stęp­nia­ne innym pod­mio­tom.

e. Prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych do pań­stwa trze­cie­go:
Pań­stwa dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy.

f. Okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych:
Pań­stwa dane oso­bo­we będą przez nas prze­twa­rza­ne:

 • przez czas, w jakim moż­li­we jest docho­dze­nie rosz­czeń zwią­za­nych z wią­żą­cą nas umo­wą o udział w warsz­ta­tach;
 • do cza­su wyra­że­nia sprze­ci­wu w zakre­sie doty­czą­cym dzia­łań zwią­za­nych z naszym uza­sad­nio­nym inte­re­sem. Ponad­to, w celach roz­li­czal­no­ści będzie­my prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym Pol­sko-Chiń­ska Rada Biz­ne­su, 02–656 War­sza­wa, ul. Ksa­we­rów 3, KRS 0000480337, NIP 1132871471 zobo­wią­za­ne są do zacho­wa­nia danych lub doku­men­tów je zawie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wyma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez orga­ny publicz­ne.

g. Zakres upraw­nień:
Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych oraz ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo do prze­no­sze­nia danych.

h. Pro­fi­lo­wa­nie:
W opar­ciu o Pań­stwa dane oso­bo­we nie będą podej­mo­wa­ne żad­ne zauto­ma­ty­zo­wa­ne decy­zje, tj. nie będą one pod­le­ga­ły pro­fi­lo­wa­niu.

i. Skar­ga do orga­nu nad­zor­cze­go:
W razie zastrze­żeń do prze­twa­rza­nia danych przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

Patron medial­ny