KADRA

Doro­ta Sro­czyń­ska — altów­ka

Naukę gry na altów­ce roz­po­czę­ła w Pań­stwo­wym Liceum Muzycz­nym im. K. Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie w kla­sie prof. J. Grze­go­rzew­skie­go, a kon­ty­nu­owa­ła w war­szaw­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w kla­sie altów­ki prof. Bła­że­ja Sro­czyń­skie­go. Stu­dia ukoń­czy­ła w 1979 roku.
Artyst­ka wie­lo­krot­nie wystę­po­wa­ła jako solist­ka i kame­ra­list­ka w Fil­har­mo­niach w Kato­wi­cach, Bia­łym­sto­ku i Szcze­ci­nie, jak rów­nież pod­czas festi­wa­li „Mistrzo­wie Pol­skiej Wio­li­ni­sty­ki” w Zie­lo­nej Górze i „Gwiaz­dy pro­mu­ją” w Jele­niej Górze, współ­pra­cu­jąc z taki­mi dyry­gen­ta­mi, jak: Agniesz­ka Ducz­mal, Cze­sław Gra­bow­ski, Jerzy Swo­bo­da, Ryszard Dudek, Tomasz Bugaj, Woj­ciech Mich­niew­ski, Janusz Przy­byl­ski, Tade­usz Wiche­rek. Wystę­po­wa­ła tak­że jako solist­ka w Niem­czech i Rosji.
Artyst­ka była człon­kiem Orkie­stry Kame­ral­nej Fil­har­mo­nii Naro­do­wej kie­ro­wa­nej przez Karo­la Teut­scha. Począw­szy od 1978 roku na sta­le współ­pra­cu­je z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Teatru Wiel­kie­go – Ope­ry Naro­do­wej, obec­nie na sta­no­wi­sku zastęp­cy kon­cert­mi­strza gru­py altó­wek. W latach 2000–2009 Doro­ta Sro­czyń­ska współ­pra­co­wa­ła z triem for­te­pia­no­wym „Came­ra­ta Sam­bia” w Kali­nin­gra­dzie.
Obok dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej zaj­mu­je się tak­że peda­go­gi­ką, pro­wa­dząc kla­sy altów­ki w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym w War­sza­wie, Pań­stwo­wym Liceum Muzycz­nym im. K. Szy­ma­now­skie­go i Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. F. Cho­pi­na w War­sza­wie oraz spra­wu­jąc od roku 2005 funk­cję kie­row­ni­ka arty­stycz­ne­go warsz­ta­tów muzycz­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Elblą­gu.

Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la

Zna­ko­mi­ty wio­lon­cze­li­sta, soli­sta, kame­ra­li­sta, peda­gog. Ukoń­czył AMFC w War­sza­wie, kla­sę K. Micha­li­ka i stu­dia pody­plo­mo­we u T. Kuh­ne w Hoch­schu­le für Musik we Wied­niu. Lau­re­at i zdo­byw­ca głów­nych nagród wie­lu kon­kur­sów. Kon­cer­tu­je i nagry­wa w wie­lu kra­jach świa­ta. Jest pro­fe­so­rem i dzie­ka­nem Wydzia­łu Instru­men­tal­ne­go UMFC w War­sza­wie. Pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie w Pol­sce, Holan­dii, Fin­lan­dii, Niem­czech i Japo­nii. Otrzy­mał Fry­de­ry­ka – nagro­dę Pol­skie­go Prze­my­słu Fono­gra­ficz­ne­go, Zło­ty Krzyż Zasłu­gi, nagro­dę I st. Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Srebr­ny Medal Glo­ria Artis oraz Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski.

Anna Ski­biń­ska-Hapo­niuk

W 1996 roku ukoń­czy­ła Aka­de­mię Muzycz­ną im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie prof. Kazi­mie­rza Micha­li­ka oraz prof. Toma­sza Strah­la. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kur­sach wio­lon­cze­lo­wych pro­wa­dzo­nych przez pro­fe­so­rów: K. Micha­li­ka, T. Strah­la, A. Orki­sza, S. Fir­le­ja, T. Kuh­ne, , M. Sadlo, A. Bau­era. Ukoń­czy­ła rów­nież kur­sy kame­ra­li­sty­ki u pro­fe­so­rów: B. Hal­skiej, M. Nosow­skiej, K. Jan­kow­skiej, A. Guza, K. Boru­ciń­skiej. Już pod­czas stu­diów roz­po­czę­ła pra­cę w orkie­strze Teatru Muzycz­ne­go „Roma” w War­sza­wie. W latach 1996 – 2013 pra­co­wa­ła w Pol­skiej Orkie­strze Radio­wej w War­sza­wie. W latach 1996–1998 była człon­kiem zespo­łu kame­ral­ne­go „Brahms Trio”. Współ­pra­co­wa­ła rów­nież z Fil­har­mo­nią Lubel­ską oraz Pol­ską Fil­har­mo­nią Kame­ral­ną. Od 1994 zaj­mu­je się pra­cą peda­go­gicz­ną w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych nr 4 im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie, gdzie obec­nie peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka sek­cji instru­men­tów smycz­ko­wych, har­fy i akor­de­onu. Od 2015 uczy rów­nież w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej nr 4 im. Karo­la Kur­piń­skie­go w War­sza­wie. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty meto­dycz­ne dla uczniów i nauczy­cie­li , zasia­da w jury kon­kur­sów wio­lon­cze­lo­wych. Jej wycho­wan­ko­wie są lau­re­ata­mi licz­nych kon­kur­sów ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych.

Ewa Guzow­ska — alto­wio­li­sta, solist­ka, kame­ra­list­ka.

Pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny, dok­tor habi­li­to­wa­ny Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J w Pozna­niu.
Ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Uni­ver­si­tät der Kün­ste w Ber­li­nie oraz Aka­de­mię Muzycz­ną w Pozna­niu. Lau­re­at­ka wie­lu nagród na kon­kur­sach. Sty­pen­dyst­ka Komi­sche Oper Ber­lin, Deut­sche Sym­pho­nie Orche­ster Ber­lin, Ber­li­ner Kam­mer Orche­ster, Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Sztu­ki. Otrzy­ma­ła nagro­dę i medal za upo­wszech­nia­nie Kul­tu­ry w Pol­sce.
Ewa Guzow­ska pro­wa­dzi licz­ne kur­sy mistrzow­skie dla alto­wio­li­stów na tere­nie kra­ju i zagra­ni­cą. Jej stu­den­ci zdo­by­wa­ją lau­ry na kon­kur­sach oraz zaj­mu­ją czo­ło­we miej­sca w orkie­strach na świe­cie.
Ewa Guzow­ska nagra­ła pły­ty z Sona­ta­mi na altów­kę i for­te­pian D.Szostakowicza, R. Clar­ke, J.S.Bacha, J.Brahmsa, P.Hindemitha, F.Chopina. Posia­da w swo­im reper­tu­arze znacz­ną ilość utwo­rów pol­skich dedy­ko­wa­nych arty­st­ce.

Mag­da­le­na Spe­cjał-Bar­ba­chow­ska

Mag­da­le­na Spe­cjał-Bar­ba­chow­ska pocho­dzi z rodzi­ny o tra­dy­cjach muzycz­nych. W roku 1994 ukoń­czy­ła Ogól­no­kształ­cą­cą Szko­łę Muzycz­ną II st.im. Z.Brzewskiego w kla­sie skrzy­piec prof. Janu­sza Kuchar­skie­go. W tym też roku zosta­ła lau­re­at­ką Regio­nal­nych Prze­słu­chań CEA. W roku 1999 ukoń­czy­ła Aka­de­mię Muzycz­ną im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie skrzy­piec prof.Jana Sta­nien­dy. A dwa lata póź­niej u tego same­go peda­go­ga, w macie­rzy­stej uczel­ni, ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we.

W latach 1996–2002 ści­śle współ­pra­co­wa­ła z orkie­strą Sin­fo­nia Var­so­via i Kame­ral­ną Orkie­strą Wra­ti­sla­via, wystę­pu­jąc w kra­ju i zagra­ni­cą. W latach 2000–2015 była człon­kiem War­szaw­scy Soli­ści „Con­cer­to Aven­na”, wystę­pu­jąc tut­ti i solo. Jako czło­nek  zespo­łu uczest­ni­czy­ła tak­że  w nagra­niach wie­lu płyt (m.in. w 2012 roku zespół otrzy­mał nagro­dę „Fry­de­ry­ki” oraz został doce­nio­ny w przy­zna­wa­niu nagród „Zło­te Orfe­usze”).

Mag­da­le­na Spe­cjał-Bar­ba­chow­ska od 20 lat z zami­ło­wa­niem pro­wa­dzi prak­ty­kę peda­go­gicz­ną, począt­ko­wo zwią­za­na ze szko­ła­mi „pod­war­szaw­ski­mi”, w latach 2003–2016 była peda­go­giem ZPSM nr 1 w War­sza­wie, tak­że od 2003 roku do chwi­li obec­nej jest peda­go­giem ZPSM nr 4 im. K. Szy­ma­now­skie­go, gdzie od 2012 roku peł­ni tak­że funk­cję kie­row­ni­ka sek­cji smycz­ko­wej har­fy i akor­de­onu. Jest pomy­sło­daw­czy­nią i współ­or­ga­ni­za­tor­ką  Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Minia­tu­ry Skrzyp­co­wej (dla dzie­ci 6–13 lat) oraz Regio­nal­ne­go Kon­kur­su „Tyl­ko Muzy­ka” (dla mło­dzie­ży 13–19 lat). Jej ucznio­wie są lau­re­ata­mi wie­lu kon­kur­sów skrzyp­co­wych,  z powo­dze­niem kon­ty­nu­ują naukę na szcze­blu aka­de­mic­kim.

Patron medial­ny